januari 2020

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

Zwemmen L2 - L5 - L6.

Zwemmen : KA-1A

Zwemmen L4B - L4A - L3
20u.: Ouderraad
L6 - namiddag: medisch onderzoek in het CLB - vervoer met de bus.

Zwemmen : KB-1B

K1/L6 10.25u. - Spellenuurtje.

Zwemmen L2 - L5 - L6.

Danshappening - 1ste graad

Zwemmen : KA-1A

Zwemmen L4B - L4A - L3

Zwemmen : KB-1B
K1A/B: meespeeltheater 'Dag Jules' in SBS Desselgem